Ottosson Cosirk torkmedel

11,00 €
Inkl. moms

Ottosson Färgmakeris kobolt -Sirkonium torkmedel till linoljefärger.

förpackning
Kvantitet
Toimitusaika: 3-5 Vardagar

Torkmedel som kan tillsättas till linoljefärg vid inomhusmålning för att påskynda oxidationen (torkningen).

Används högst 1% av linljefärgets volym. Obs. Torkmedel har lila färg, så den kan lite ändra färgtonet på ljusare färger.

FARA: 

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer: 

Undvik utsläpp till miljön.

Hälsoskadlig, allvarig fara för hälsa:  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

- Vid förtäring: Kontakt genast giftinformationscentral eller läkare, framakalla inte kräkning.

Irriterar huden, Kan orsaka allergisk hudreaktion, skölj huden med vatten/ duscha.

- Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögon- och ansiktsskydd.

Avfall: Innehållet/ behållaren lämnas till insamlingställe för farligt avfall.

2028-100
5 objekt

Särskilda referenser

 

Användningen av servicen är tryggt , allt datatrafiken är skyddat.

 

Leveranser med postpaket och busspaket eller avhämtning från butiken. 

 

Konsumenter har lagligt tillrätt att returnera oanvända produkter.