Cosirk torkmedel

11,00 €
Inkl. moms

Kobolt -Sirkonium torkmedel till linoljefärg. 

förpackning
Kvantitet
Lager Leveranstid: 2-5 Vardagen

Kobolt -Sirkonium torkmedel till linoljefärg. Används 1% av linljefärgs volum. Obs. Torkmedel har lila färg, så den kan färga ljusa färger.

FARA: 

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer: 

-Undvik utsläpp till miljön

Hälsoskadlig, allvarig fara för hälsa:  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

- Vid förtäring: Kontakt genast gifinformationssentral eller läkare, frmakalla inte kräkning 

Irriterar huden, Kan orsaka allergisk hudraktion, skölj huden med vatten/ duscha 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

Avfall: Innehållet/ behållaren lämnas till insamlingställe för farligt avfall

2028-100
3 objekt

Särskilda referenser

 

Användningen av servicen är tryggt , allt datatrafiken är skyddat.

 

Leveranser med postpaket och busspaket eller avhämtning från butiken. 

 

Konsumenter har lagligt tillrätt att returnera oanvända produkter.