Balsamterpentin 3L

37,80 €
Inkl. moms

Balsamterpentin i 3L kanister.

Kvantitet
I lager Leveranstid: 2-5 Vardagen

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning och hudkontakt. 

Kan vara dödligt om produkten sväljs eller om det kommer ner till luftvägarna.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ånga/sprej.
Använd skyddshandskar/Skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

2012-3
4 objekt

Särskilda referenser

 

Användningen av servicen är tryggt , allt datatrafiken är skyddat.

 

Leveranser med postpaket och busspaket eller avhämtning från butiken. 

 

Konsumenter har lagligt tillrätt att returnera oanvända produkter.