Zinksulfat

9,50 €
Inkl. moms

Zinksulfat används vid tillverkning av ljusa slamfärger, där den ersätter järnsulfaten.

Finns i 1 % 2kg förpackningar.

förpackning
Kvantitet
Toimitusaika: 3-5 Vardagar

Skadligt vid intärning. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj ordentligt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja.

VID FÖRTÄRING: Kontakta giftinformationscentralen eller läkare om du mår dåligt.

2029-1
2 Produkt

Särskilda referenser

 

Användningen av servicen är tryggt , allt datatrafiken är skyddat.

 

Leveranser med postpaket och busspaket eller avhämtning från butiken. 

 

Konsumenter har lagligt tillrätt att returnera oanvända produkter.