Danalim Träkitt 638

7,80 €
Inkl. moms

Träkitt kan användas för att fylla upp hål och sprickor i trä.

Kvantitet
Toimitusaika: Tillfälligt slut

Kan användas både inom- och utomhus. Vattentätt efter torkning och tål borrning, sågning, slipnings osv.

Förberedning: Se att bearbetade stället är rent, fettfritt och torrt.

Användning: Bred bara 1-2 mm tjocka lager i taget. Efter torkning kan de överflödiga kittet t.ex. slipas bort.

Torktid: 1-2 timmar, beroende på skikttjockleken och temperaturen.

Bearbetning: träkittet kan efter torkning bearbetas  t.ex. genom att såga, borra, slipa, hyvla, betsa, polera och lacka.

Förpackningsstorlek: 250 g

OBSERVERA: Innehåller etylacetat. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte sättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras på välventilerad plats. Förpackningen bör förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

2263

Särskilda referenser

 

Användningen av servicen är tryggt , allt datatrafiken är skyddat.

 

Leveranser med postpaket och busspaket eller avhämtning från butiken. 

 

Konsumenter har lagligt tillrätt att returnera oanvända produkter.